SAKE ToGo

Kobota Senju 720ml 32Euro  *** Tamano Hikari 720ml 30Euro *** Yoshinosugi Barrique 300ml 19Euro *** Hakkaisan Hyotan Bin 180ml 14Euro